Nhập bất cứ công bố gì về bài bác hát bạn có nhu cầu tra cứu. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm tìm với Tiếng Việt ko vết và có vệt

Bạn đang xem: Nội dung về when we were young 2018

Everytoàn thân loves the things you doFrom the way you talk to lớn the way you moveEverybody toàn thân here is watching you"Cause you feel like homeYou"re lượt thích a dream come trueBut if by chance you"re here aloneCan I have sầu a moment before I go?"Cause I"ve sầu been by myself all night longHoping you"re someone I used lớn knowYou look like a movieYou sound like a songMy God, this reminds meOf when we were youngLet me photograph you in this lightIn case it is the last timeThat we might be exactly lượt thích we wereBefore we realizedWe were sad of getting oldIt made us restlessIt was just like a movieIt was just like a songI was so scared to face my fearsNotoàn thân told me that you"d be hereAnd I swear you moved overseasThat"s what you said, when you left meYou still look like a movieYou still sound lượt thích a songMy God, this reminds meOf when we were youngLet me photograph you in this lightIn case it is the last timeThat we might be exactly lượt thích we wereBefore we realizedWe were sad of getting oldIt made us restlessIt was just lượt thích a movieIt was just like a songWhen we were young <4x>It"s hard lớn admit thatEverything just takes me backTo when you were thereTo when you were thereAnd a part of me keeps holding onJust in case it hasn"t goneI guess I still careDo you still care?It was just lượt thích a movieIt was just lượt thích a songMy God, this reminds meOf when we were youngWhen we were young <4x>Let me photograph you in this lightIn case it is the last timeThat we might be exactly like we wereBefore we realizedWe were sad of getting oldIt made us restlessOh I"m so mad I"m getting oldIt makes me recklessIt was just like a movieIt was just lượt thích a songWhen we were young

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Ứng Dụng Soi Dò Quét Ma Có Thật Hay Không? ‎Máy Ảnh Phát Hiện Ma Trên App Store

*

everytoàn thân loves the things you dofrom the way you talk khổng lồ the way you moveeverytoàn thân here is watching you"cause you feel lượt thích homeyou"re lượt thích a dream come truebut if by chance you"re here alonecan i have a moment before i go?"cause i"ve been by myself all night longhoping you"re someone i used to lớn knowyou look like a movieyou sound like a songmy god, this reminds meof when we were younglet me photograph you in this lightin case it is the last timethat we might be exactly lượt thích we werebefore we realizedwe were sad of getting oldit made us restlessit was just lượt thích a movieit was just like a songi was so scared to lớn face my fearsnobody toàn thân told me that you"d be herevà i swear you moved overseasthat"s what you said, when you left meyou still look like a movieyou still sound lượt thích a songmy god, this reminds meof when we were younglet me photograph you in this lightin case it is the last timethat we might be exactly like we werebefore we realizedwe were sad of getting oldit made us restlessit was just lượt thích a movieit was just like a songwhen we were young <4x>it"s hard to lớn admit thateverything just takes me backto lớn when you were thereto lớn when you were thereand a part of me keeps holding onjust in case it hasn"t gonei guess i still caredo you still care?it was just like a movieit was just like a songmy god, this reminds meof when we were youngwhen we were young <4x>let me photograph you in this lightin case it is the last timethat we might be exactly like we werebefore we realizedwe were sad of getting oldit made us restlessoh i"m so mad i"m getting oldit makes me recklessit was just lượt thích a movieit was just like a songwhen we were young